މި ސައިޓުގައި ގެނެސްފައިވާ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތުގައި ޞައްޙަނޫން ބައެއްވާހަކަ އެކުލެވިފައިވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ނަމަވެސް މިސައިޓުގައި މި ހިމަނާލީ މި ސިޔަރަތުގެ ބޮޑުބައި ރަނގަޅުކަމަށްވާތީއާއި ސިޔަރަތުގެ ބޭނުން ނުހަނުބޮޑުވެފައިވާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި އަދި މިއަދާހަމައަށްވެސް މިފަދަ ސިޔަރަތެއްގެ އޯޑިޔޯ ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ.

now 1 online

Website Hit Counter

E-mail: siyarathu@gmail.com - website: www.siyarathu.com